Podlesice.org.pl

Jaskinia Głęboka

CHARAKTERYSTYKA, WALORY, OCHRONA PRAWNA

Jaskinia Głęboka znajduje się w zachodniej części Góry Zborów zwanej Kruczymi Skałami, w rezerwacie przyrody Góra Zborów. Jest to największa znana aktualnie podziemna forma krasowa rezerwatu przyrody „Góra Zborów”. Jej długość wynosi 190 m., a różnica wysokości między skrajnie położonymi punktami jaskini – 22,4 m. Pierwszą dokumentację jaskini wykonał Kazimierz Kowalski w 1948 roku. On też nadał jej dzisiejszą nazwę.

Okolice Jaskini Głębokiej, jak i sama jaskinia, to najbardziej przekształcony przez człowieka fragment rezerwatu przyrody „Góra Zborów”. Walory przyrody nieożywionej zostały tu w znacznej mierze zniszczone w wyniku dawnej eksploatacji surowców mineralnych. W okresie II wojny światowej został tu na krótko uruchomiony przez Niemców kamieniołom wapieni. Skały pozyskiwano między innymi na potrzeby budowy drogi z Kroczyc do Żarek. W trakcie eksploatacji, w roku 1942, odsłonięto i zniszczono środkową część Jaskini Głębokiej. W efekcie, jaskinia mająca pierwotnie dwa otwory wejściowe w leju u podnóża Skały Dwoistej górującej nad kamieniołomem, została podzielona na dwie części i uzyskała dodatkowe dwa otwory na dnie wyrobiska. Jeden z nich do dziś wykorzystywany jest jako otwór technologiczny podziemnej trasy turystycznej, drugi został zamurowany w 2010 roku. W kamieniołomie można do dziś obserwować liczne szczeliny uskoków tektonicznych. Część z nich została wykorzystana przez krążące w przeszłości wody podziemne, które doprowadziły do powstania jaskiń Góry Zborów.

W Kruczych Skałach, podobnie jak w większości skalnych wzgórz w okolicy Podlesic, eksploatowano krystaliczny kalcyt, zwany szpatem. Minerał ten, występujący w postaci nacieków jaskiniowych i żył w szczelinach skalnych, wydobywano w tej okolicy do początku lat 50. XX w. na potrzeby przemysłu szklarskiego. W Jaskini Głębokiej eksploatację kalcytu prowadzono w dwóch okresach – przed II wojną światową w tzw. Leju Szpatowców (przez niego wchodzimy dziś do jaskini) oraz w Komorze Południowej. Wydobycie w Komorze Południowej rozpoczęto po wojnie, wykorzystując otwory w dnie kamieniołomu. Ślady działalności górników (szpatowców) widoczne są w wielu miejscach Jaskini Głębokiej – pozostałości grubych warstw kalcytu z otworami po wierceniach górniczych. Fragmenty połamanych nacieków jaskiniowych i brył kalcytu do dziś można znaleźć w całej okolicy.

Jaskinia Głęboka jest siedliskiem wielu organizmów żywych. Najbardziejspektakularne są nietoperze, wykorzystującejaskinię jako dzienne schronienie od wiosny do jesieni, jak również jako miejsce zimowego spoczynku – hibernacji. W ostatnich latach ich populacja w jaskini rośnie. Komorę Północną jaskini zamieszkuje licznie sieciarz jaskiniowy (Meta menardi) – pająk, którego można zaobserwować zwiedzając jaskinię.

W efekcie przecięcia ciągu Jaskini Głębokiej ścianą kamieniołomu przed ponad 70 laty zmieniły się warunki mikroklimatyczne w jej wnętrzu, a co za tym idzie warunki do życia organizmów podziemnych. Stabilny mikroklimat jaskiniowy Komory Południowej (prawie stała temperatura powietrza jaskiniowego oraz stała, duża wilgotność) został zaburzony bardzo dynamicznymi jego zmianami nawiązującymi do warunków zewnętrznych. W wyniku prac zabezpieczających jaskinię w 2010 roku zlikwidowane zostały otwory jaskini w dnie kamieniołomu. Pozwoliło to na powolny powrót do warunków mikroklimatu sprzed uruchomienia eksploatacji. Ukształtowanie Jaskini Głębokiej sprzyja występowaniu zjawiska pułapki dla zimnego powietrza i wychładzania Komory Południowej aż do jej dna. Nawet w najcieplejszych okresach roku temperatura w tej komorze nie przekracza 8°C.

W latach 70. XX w. podjęte zostały pierwsze próby udostępnienia turystycznego Jaskini Głębokiej. W tym celu wzdłuż ściany Komory Południowej zbudowano betonowe schody z barierką. Zniszczoną i nie remontowaną infrastrukturę wewnątrz jaskini odnowiono w latach 2006-2008. Dzisiejszy kształt podziemna trasa turystyczna uzyskała w wyniku prac zabezpieczających i udostępniających, wykonanych w 2010 r.

 

 

ZWIEDZANIE JASKINI GŁĘBOKIEJ 

 

Trasa ze skalnym labiryntem ESSO dla turystów indywidualnych, grup zorganizowanych

Pod opieką przewodnika z obsługi CDPiKJ – obejmuje zwiedzanie podstawowej trasy turystycznej z zaaranżowanym oświetleniem, omówienie ekspozycji dotyczącej genezy jaskini, szaty naciekowej, działalności człowieka w jaskiniach okolic Podlesic oraz przejście przez podziemny labirynt korytarza Esso i zwiedzanie Sali za Esso z bogatą szatą naciekową.
Czas: ok. 40 min.,  grupa od 5 do 30 osób.

 

Położenie, dojazd

Rezerwat przyrody Góra Zborów, Podlesie, gmina Kroczyce, powiat zawierciański, woj. śląskie.

Jaskinia znajduje się w masywie Kruczych Skał, nieopodal parkingu Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, ok. 1 km na zachód od Podlesic. Do otworu wejściowego prowadzą z parkingu znaki ścieżki przyrodniczej „Góra Zborów – człowiek i przyroda”.

 

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA TURYSTÓW

 

Jaskinia czynna jest od 15 kwietnia do 31 października codziennie w godzinach:

od  15 kwietnia  do 31 października                    9.00 do 16.00

Wejścia do jaskini o pełnych godzinach  (turyści indywidualni od 10.00)

Minimalna ilość zwiedzających – 5 osób

Wilgotność ok. 95 - 98 %.

Trasa jest oświetlona elektrycznie.

Zwiedzanie bez trudności.

Dla osób niepełnosprawnych niedostępna.

Zalecane wygodne, sportowe obuwie i cieplejsze okrycie latem.

Zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej należy poprzedzić zgłoszeniem lub rezerwacją pod numerem telefonu 730702056 lub mailowo biuro@podlesice.org.pl

Bilet - 18 zł normalny

Bilet - 15 zł ulgowy

 

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
I KULTUROWEGO JURY W PODLESICACH

 

§ 1

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży oraz rezerwacji biletów grupowych powyżej 10 osób na zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej w Podlesicach, zwanej dalej Jaskinią, prowadzoną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz warunków ich odbioru przez kupującego.

2. Zakupu biletów na zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej można dokonać wyłącznie w recepcji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

3. Zakupu biletów w recepcji można dokonać najpóźniej 10 min przed godziną planowanego wejścia, jeśli są dostępne wolne miejsca.

II. Rezerwacja biletów grupowych.

1. Rezerwacji biletów na zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej można dokonać:

a) drogą elektroniczną na e-mail: biuro@podlesice.org.pl

b) drogą telefoniczną pod nr: 730 702 056

2. W ramach rezerwacji można zakupić bilety grupowe i indywidualne.

3. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

4. Rezerwacja odbywa się na podstawie formularza z danymi osoby lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik CDPiKJ na podstawie informacji podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie dokładnej liczby osób ze wskazaniem uprawnień do skorzystania z poszczególnych rodzajów biletów. Uprawnienia do skorzystania z biletów ulgowych będą weryfikowane przez pracownika CDPiKJ.

5. Rezerwacja określa datę i godzinę wizyty oraz wybrane dodatkowe usługi (regulamin usług określa § 2 regulaminu).

6. Rezerwacja wizyty uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu zakupu biletu tj. po dokonaniu wpłaty pełnej kwoty na rachunek podany przy potwierdzeniu rezerwacji lub dokonaniu opłaty w recepcji CDPiKJ w Podlesicach na 14 dni przed wizytą, nie później jednak niż 7 dni kalendarzowych przed wizytą oraz okazaniu potwierdzenia wpłaty (drogą mailową lub faxem). W przypadku rezerwacji dokonywanej w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed wizytą, zapłata za bilety musi być dokonana podczas rezerwacji na rachunek bankowy lub w recepcji CDPiKJ.

7. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie opisanym w pkt. 6. rezerwacja zostaje anulowana.

8. Przy dokonywaniu opłaty za rezerwację, w tytule płatności należy podać imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji lub w przypadku osób prawnych nazwę, a także datę i godzinę zarezerwowanej wizyty oraz liczbę osób.

9. CDPiKJ zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wybrane ekspozycje. W szczególnych przypadkach CDPiKJ zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach, w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu zmiana terminu lub zwrot opłaty za bilety.

10. Zmiany w rezerwacji dotyczące terminu wizyty, godziny oraz liczby osób są możliwe najpóźniej 3 dni przed terminem wizyty, pod warunkiem dostępności wolnych terminów oraz miejsc. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż w rezerwacji oraz wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika CDPiKJ, jest możliwa zmiana rezerwacji pod warunkiem wolnych miejsc oraz terminów. W sytuacji przyjazdu grupy liczącej mniej osób niż w rezerwacji bilety nie będą zwracane.

11. Opłata za bilety zwracana jest wyłącznie w przypadku anulowania rezerwacji najpóźniej 3 dni kalendarzowe przed wizytą. Bilety zakupione w czasie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą wizyty nie podlegają zwrotowi.

12. Zwrotu może dokonać tylko i wyłącznie osoba dokonująca rezerwacji, po uprzednim powiadomieniu pracownika CDPiKJ drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@podlesice.org.pl lub telefonicznie pod nr:  730 702 056, pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 11.

13. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:

a) w recepcji CDPiKJ gotówką po okazaniu dowodu wpłaty, wyłącznie osobie do tego upoważnionej.

b) na rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji.

14. Osoba, która dokonała rezerwacji oraz opłaty za bilety zobowiązana jest w dniu wizyty, do odbioru w recepcji CDPiKJ w Podlesicach biletów wstępu. Bilety wydawane będą po okazaniu potwierdzenia zapłaty.

15. Zarezerwowane i opłacone bilety uprawniają do zwiedzania ekspozycji Jaskini Głębokiej o godzinie wskazanej w rezerwacji. Po upływie 10 minut od tej godziny zarezerwowane bilety tracą ważność. W przypadku nieodebrania biletów w terminie wskazanym w zdaniu wcześniejszym, CDPiKJ nie zwraca pieniędzy za nieodebrane bilety

§ 2

Zasady dotyczące zakupu oraz rezerwacji usług dodatkowych.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży i rezerwacji usług dodatkowych oferowanych w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

2. Ilekroć w dalszej części regulaminu mowa będzie o „usługach dodatkowych”, należy przez to rozumieć następujące usługi:

a) wynajęcie przewodnika dla grup zorganizowanych na rezerwat przyrody „Góra Zborów”

b) warsztaty z rękodzieła

c) usługa związana z rekreacją

d) usługi gastronomiczne

oraz inne uzgodnione wcześniej indywidualnie z pracownikiem CDPKiJ w Podlesicach.

3. Zakupu usług można dokonać wyłącznie w recepcji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, pod warunkiem, że są wolne miejsca.

II. Rezerwacja biletów

1. Rezerwacji usług dodatkowych można dokonać:

a) drogą elektroniczną na e-mail: biuro@podlesice.org.pl

b) drogą telefoniczną pod nr: 730 702 056

2. Rezerwacji można dokonać zarówno dla grup zorganizowanych, jak i indywidualnie.

3. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

4. Rezerwacja odbywa się na podstawie formularza z danymi osoby lub instytucji. Formularz wypełnia osoba dokonująca rezerwacji.

5. Rezerwacja usług uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości usługi na rachunek podany przy potwierdzeniu rezerwacji lub dokonaniu opłaty w recepcji CDPiKJ w Podlesicach na 14 dni przed wizytą, nie później jednak niż 7 dni kalendarzowych przed wizytą. W przypadku rezerwacji dokonywanej w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed wizytą, zaliczka za usługi musi być dokonana podczas rezerwacji na rachunek bankowy lub w recepcji CDPiKJ.

6. Pozostałej części zapłaty za usługi tj. 50% wartości należy dokonać:

a) gotówką w recepcji CDPiKJ w Podlesicach w dniu wizyty

b) przelewem w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.

7. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie opisanym w pkt. 5. rezerwacja zostaje anulowana.

8. Przy dokonywaniu opłaty za rezerwację, w tytule płatności należy podać imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji lub w przypadku osób prawnych nazwę, a także datę i godzinę zarezerwowanej usługi oraz liczbę osób.

9. CDPiKJ zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wybrane ekspozycje. W szczególnych przypadkach CDPiKJ zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach, w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu zmiana terminu lub zwrot opłaty.

10. Opłata za usługi zwracana jest wyłącznie w przypadku anulowania rezerwacji najpóźniej 3 dni kalendarzowe przed wizytą. Opłata za usługi zarezerwowane w czasie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą wizyty nie podlegają zwrotowi.

11. Anulowania rezerwacji może dokonać tylko i wyłącznie osoba dokonująca rezerwacji, po uprzednim powiadomieniu pracownika CDPiKJ drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@podlesice.org.pl lub telefonicznie pod nr: 34 333 74 74 lub 730 702 056, pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 10.

12. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:

a) w recepcji CDPiKJ gotówką

b) na rachunek bankowy

13. Osoba, która dokonała rezerwacji oraz opłaty za zarezerwowane usługi zobowiązana jest zgłosić się w dniu wizyty do recepcji CDPiKJ w Podlesicach.

14. W celu realizacji zarezerwowanej i płaconej w formie zaliczki usługi, należy zgłosić cię do recepcji CDPiKJ w Podlesicach najpóźniej 10 min po ustalonej w rezerwacji godzinie usługi. W przypadku przekroczenia czasu, usługi tracą ważność, a zaliczka nie będzie zwracana.

 

OPŁAT ZA REZERWACJE NALEŻY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA:

ING BANK ŚLĄSKI   95 1050 1142 1000 0090 3075 1847

Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego 

Podlesice 83   42-425 Kroczyce

Regulamin rezerwacji do pobrania: http://podlesice.org.pl/pliki/regulamin_rezerwacji.pdf

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

I KULTUROWEGO JURY W PODLESICACH, EKSPOZYCJI W JASKINI GŁĘBOKIEJ

POŁOŻONEJ W REZERWACIE PRZYRODY ,,GÓRA ZBORÓW" W PODLESICACH NA TERENIE PARKU

KRAJOBRAZOWEGO ORLICH GNIAZD ORAZ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY

SIEDLISK NATURA 2000, OSTOJA KROCZYCKA ADMINISTROWANYM PRZEZ

Fundacje Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kultutowego

Długość: 190m

Średnia temperatura: +7 OC  

 

1.                 Jaskinia czynna jest codziennie od 15 kwietnia do 31 października w następujących godzinach:

Od 15 kwietnia do 30 kwietnia          9.00 – 16.00

Od 1 maja do 31 sierpnia                   9.00 – 18.00

Od 1 września do 31 października     9.00 – 16.00

 

2.                 Wejście dla turystów indywidualnych o każdej pełnej godzinie, od godz. 10.00. Ostatnie wejście odbywa się na godzinę przed zamknięciem.

3.                 Zwiedzanie ekspozycji w jaskini należy poprzedzić zgłoszeniem w recepcji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury (CDPiKJ) w Podlesicach lub pod nr. tel. 730 702 056

4.                 Obiekt składa się z udostępnionej podziemnej trasy turystycznej przebiegającej przez następujące partie jaskini: Lej Szpatowców, Sala Wejściowa (zwana Komorą Północną), Komora Południowa, Sala z Obniżonym stropem, Korytarzyk Esso, Sala za Esso.

5.                 Zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej odbywa się wyłącznie z uprawnionym przewodnikiem (posiadającym aktualną licencję), w grupach od 5 do 30 osób (Sala za Esso do 15 osób), po opłaceniu biletu wstępu - ekspozycja CDPiKJ w Podlesicach.

6.                 Podczas zwiedzania zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, szaty naciekowej oraz ekspozycji. Zabrania się wprowadzania zwierząt, palenia oraz spożywania posiłków i napojów alkoholowych.

7.                 Obowiązuje zakaz wchodzenia do jaskini w stanie nietrzeźwym.

8.                 Zwiedzanie odbywa się w zwartej grupie z zachowaniem ciszy.

9.                 Zaleca się aby zwiedzający zaopatrzyli się ciepłą odzież uwzględniając warunki termiczne w jaskini (śr.temp.7oC). Hełmy chroniące głowę przed urazem wydawane są przed rozpoczęciem zwiedzania w recepcji CDPiKJ w Podlesicach.

10.             Zwiedzający muszą bezwzględnie podporządkować się zaleceniom przewodników i pracowników recepcji obiektu.

11.             Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może doprowadzić do wypadku, za który organizator zwiedzania (FCDPiK) nie będzie ponosić odpowiedzialności

 

Informacje dotyczące zwiedzania  Rezerwatu Przyrody Góra Zborów, ekspozycji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury wraz z Jaskinią Głęboką udzielają pracownicy recepcji: Podlesice 83, tel. 730 702 056.

www.podlesice.org.pl

Ekspozycja w Jaskini Głębokiej  stanowi integralną część CDPiKJ w Podlesicach.

Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego

                                                                                                                                                                                             Prezes Zarządu - Jacek Panek

 

Regulamin zwiedzania do pobrania: http://podlesice.org.pl/pliki/regulamin_zwiedzania_na_rok_2015.pdf

 

ORGANIZATOR ZWIEDZANIA

Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego

Podlesice 83

42-425 Kroczyce

tel. 730702056 

e-mail: biuro@podlesice.org.pl

www.podlesice.org.pl

 

Organ nadzorujący:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

ul. Piastowska 1

42-400 Zawiercie

tel./fax. +48 32 672 21 65 

e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

www.tmzz.zawiercie.eu

 

 

Zarządzenie nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2013roku 

http://www.podlesice.org.pl/pliki/zarzadzenie_nr_11.pdf

Galeria: Jaskinia Głęboka

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój