Podlesice.org.pl

Szkolenia

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza osoby zainteresowane tematyką hodowli owiec i kóz, w tym rasy okluskiej, dobrostanem zwierząt i ich roli w utrzymaniu muraw kserotermicznych oraz ekonomiką hodowli w ramach projektu pn. Ochrona i racjnalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Poniżej został przedstawiony regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniu. 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

i  udziału w szkoleniu dla osób zainteresowanych hodowlą owiec i kóz w ramach projektu pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”.

 

 

I. Informacje ogólne

 

1. Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

2. Dwudniowe szkolenie dla osób zainteresowanych hodowlą owiec i kóz zostanie zorganizowane w terminie 11-12. 12. 2012 roku w godzinach od 8.00 do 16.00 w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

 

 

II. Cele szkolenia

 

1.Udział w szkoleniu ma przyczynić się do podniesienia wiedzy uczestników w zakresie dobrych praktyk i wymiany doświadczeń.

 

2. Dostarczeie informacji na temat: zasad i wymogów prowadzenia

dokumentacji (hodowlanej, dobrostanu  i wypasu) w chowie owiec i kóz, ochrony rodzimych ras,  programów rolnośrodowiskowych, chorób owiec i kóz oraz metod zapobiegania chorobom.

 

 

3. Dostarczenie przykładów uzyskiwania  dodatkowych źródeł przychodów.

 

 

III. Warunki uczestnictwa

 

1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną zaintersowaną hodowlą owiec i kóz

b) jest rolnikiem/domownikiem gospodarstwa rolnego prowadzącym działalność rolniczą

 

- rolnik -  osoba posiadająca status rolnika ubezpieczonego w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą pozostającą w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym,

 

-  osoba fizyczna - każda osoba zainteresowana hodowlą owiec i kóz

 

IV. Zasady zgłaszania się uczestników

 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu  będzie wypełnienie zgłoszenia.

 

2. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać drogą mailową (na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu) lub bezpośrednio od poniedziałku do piątku w wersji papierowej złożyć w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, Zawiercie (w godzinach 8 - 16) lub w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, Podlesice 83 (w  godzinach 9-17) do dnia 10 grudnia 2012 r.

 

3. Zgłoszenia dokonane drogą mailową należy niezwłocznie podpisać i osobiście doręczyć lub przesłać do siedziby Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

 

4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu rekrutacji.

 

V. Kryteria rekrutacji

 

1. Podstawowym warunkiem udziału w rekrutacji jest spełnienie warunków określonych w pkt III, ppkt.1.

 

2. Kolejność zakwalifikowania do szkolenia:

 

1. W pierwszej kolejności pod uwagę brani będą rolnicy lub domownicy gospodarstw rolnych, w których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich zaangażowani w działania związane z ochroną przyrody zbiorowisk nieleśnych.

 

2. W drugiej kolejności pod uwagę brani będą rolnicy bądź domownicy gospodarstw rolnych, zajmujący się hodowlą zwierząt gospodarskich zamierzających się zaangażować w działania związane z ochroną przyrody zbiorowisk nieleśnych.

 

3. Ponadto dopuszcza się możliwość udziału w szkoleniu osób zainteresowanych założeniem hodowli zwierząt gospodarskich i zamierzających się zaangażować w działania związane z ochroną przyrody zbiorowisk nieleśnych.

 

4. Wyboru uczestników dokonają pracownicy Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaangażowani w realizację projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Obszaru Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów” w terminie 1 dnia od zakończenia procesu przyjmowania zgłoszeń.

 

4. Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestnicy zostaną powiadomieni o tym telefonicznie.

 

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc przewidzianych w projekcie, w danej kategorii zakwalifikowania, brane będą pod uwagę czynniki dodatkowe tj. wielkość stada, stosowanie w gospodarstwach rolnych zastosowań proekologicznych oraz zaangażowanie w prace związane z ochroną przyrody i posiadane w tym zakresie doświadczenie.

 

 

V. Koszty uczestnictwa

 

1.Koszty uczestnictwa w szkoleniu obejmujące: materiały szkoleniowe, przejazd do miejsc,gdzie odbędzie się  zwiedzanie gospodarstw rolnych, poczęstunek  zostaną pokryte z budżetu projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

2. Pozostałe koszty jak m.in. dodatkowe wyżywienie, dojazd do miejsca zbiórki i powrót z niego oraz koszty leczenia Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

 

VI. Postanowienia dodatkowe

 

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zastrzega sobie możliwość zmiany terminu  w przypadku zaistnienia takiej konieczności ze względów logistycznych. O nowym terminie uczestnik zostanie poinformowany jak najszybciej, lecz nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem.

 

2. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do pełnego uczestnictwa w przygotowanym przez Organizatora szkolenia oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad ładu społecznego.

 

3.Podczas wyjazdu zostanie sporządzona lista obecności.

 

4.W przypadku  naruszenia zasad określonych w powyższym regulaminie Uczestnik zostanie zobowiązany do poniesienia konsekwencji z tego tytułu.

 

5.Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Organizatora oraz pod numerem telefonu 730702056

 

 

Harmonogram szkolenia związanego ze specyfikacją owiec i kóz do pobrania poniżej

http://www.podlesice.org.pl/pliki/harmonogram__szkolenia.pdf

 

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu do pobrania poniżej

 

http://www.podlesice.org.pl/pliki/formularz_zgloszenia_w_szkoleniu.doc 

 

Regulamin rekrutacji

http://www.podlesice.org.pl/pliki/regulamin_rekrutacji.pdf

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój