Podlesice.org.pl

Realizowane projekty

 „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 Projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Uniwersytet Śląski, zakłada kontynuację zabiegów czynnej ochrony gatunków i siedlisk na terenie SOOS Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym w rezerwacie przyrody Góra Zborów.

 

W okresie niemal dwuletniej realizacji projektu zaplanowano m.in.:

 • czynną ochronę muraw kserotermicznych i szczotlichowych oraz ostańców skalnych poprzez usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych oraz prowadzenie wypasu zwierząt, usuwanie starych, niebezpiecznych punktów asekuracyjnych i osadzanie nowych zgodnie z zasadami ochrony szczytowych partii ostańców, a także prowadzenie badań naukowych,
 • czynną ochronę siedlisk ptaków poprzez wylesienia na murawach szczotlichowych, instalowanie budek lęgowych, czasowe wyłączenia skał z ruchu wspinaczkowego z niezbędnym oznakowaniem, inwentaryzację ornitologiczną i prowadzenie badań naukowych’
 • rewaloryzację przyrodniczą źródeł Białki Zdowskiej oraz Grzybówki,
 • ochronę kilkunastu jaskiń na terenie Specjalnego Obszaru Natura 2000, Ostoja Kroczycka poprzez wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i prac porządkowych,
 • udostępnienie do ruchu turystycznego kolejnych korytarzy Jaskini Głębokiej w rezerwacie przyrody Góra Zborów – prace prowadzone pod nadzorem naukowym obejmującym sporządzenie dokumentacji inwentaryzującej zasoby przyrodnicze, wykonanie ekspozycji, systemu elektronicznego monitoringu, oświetlenia typu LED z infrastrukturą zasilającą, a także aktualnych tablic informacyjnych,
 • urządzenie i remont infrastruktury okołoturystycznej, wyznakowanie szlaku do turystyki narciarskiej, rozbudowę ścieżki dydaktycznej i urządzenie lapidarium,
 • nabycie nieruchomości na cele projektu – wykup istotnych gruntów dla ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka,
 • rozbudowę kompleksu edukacyjnego w Podlesicach o budynki warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych.

Zaplanowana w ramach projektu kampania promocyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży, turystów, społeczności lokalnej, w tym rolników, obejmuje m.in.: organizację bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży, turystów, rolników, przewodników, organizację festiwalu rękodzieła wełnianego, a także wyjazdów studialnych do Rumunii i Szwajcarii.

 Czas realizacji: 2013 r.

 

 

 

WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Utrwalenie efektów ekologicznych związanych z utrzymaniem siedlisk nieleśnych (murawy kserotermiczne oraz jałowczyska) w rezerwacie przyrody Góra Zborów w Podlesiach i na terenie obszaru Natura 2000 – Ostoja Kroczycka poprzez prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody

Czas realizacji: 2011 r.

 

 

 

"Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus"

 

Podstawowym założeniem programu „OWCA Plus” jest odtworzenie oraz promocja pasterstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W celu ochrony najcenniejszych zbiorowisk nieleśnych i krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej niezbędne są zabiegi związane z przywracaniem dawnych pastwisk, zlokalizowanych w szczytowych partiach jurajskich wzgórz, poprzez wycinanie zadrzewień i zakrzywień oraz prowadzenie tam ekstensywnego wypasu kóz i owiec. Na wyznaczonych terenach jest prowadzony wypas, do którego TMZZ dopłaca środki, zróżnicowane poziomem wartości przyrodniczej wypasanych powierzchni.

 

Czas realizacji: 2011 r.

 

 

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury
w Podlesicach

„Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach – rozbudowa kompleksu edukacyjnego”, w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

Owca Plus – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Tytuł projektu: "Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus"

Czas realizacji: 2010 r.

Podstawowym założeniem programu „OWCA Plus” jest odtworzenie oraz promocja pasterstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W celu ochrony najcenniejszych zbiorowisk nieleśnych i krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej niezbędne są zabiegi związane z wycinaniem powierzchni leśnych na stokach nasłonecznionych i prowadzenie tam ekstensywnego wypasu kóz i owiec. Na wyznaczonych terenach jest prowadzony wypas, do którego TMZZ dopłaca rolnikom do100 zł rocznie do matki zarejestrowanej w ARiMR.

 

 

WFOŚiGW w Katowicach

Tytuł projektu: „Prowadzenie badań naukowych w jaskini Głębokiej w rez. Góra Zborów na terenie Obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka”

Czas realizacji: kwiecień – czerwiec 2010 r.

Projekt obejmuje prowadzenie badań naukowych – pomiary prowadzące do wykonania planów Jaskini Głębokiej w Rezerwacie przyrody Góra Zborów w Podlesicach (w trakcie i po zakończeniu prac zabezpieczających) oraz monitoring i nadzór nad prowadzonymi pracami i stanem przyrody Jaskini.

 

 

EkoFundusz

Tytuł projektu: „Utrwalenie efektów ekologicznych związanych z udostępnieniem Jaskini Głębokiej na Górze Zborów”, projekt zakłada ponowne udostępnienie do ruchu turystycznego Jaskini Głębokiej w rezerwacie Góra Zborów w Podlesicach.

Czas realizacji: styczeń – czerwiec 2010 r.

Zaplanowany do realizacji przez TMZZ projekt zakłada wykonanie prac według ekspertyzy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz uzupełnień, dostosowujących zakres prac do uchwały Regionalnej Rady Ochrony Przyrody z dnia 09.12.2009 r. Uchwała ta zakłada udostępnienie turystyczne Jaskini przez otwór północny.

 

 

Heifer International

Tytuł projektu: „Zwiększenie dochodu rodzin rolniczych oraz ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych poprzez przywrócenie hodowli owcy olkuskiej na terenie Jury północnej”.

Czas realizacji: 2009-2013

Projekt obejmuje rozwój owczarstwa w obszarach chronionego krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez szkolenia dla rolników, zakup akcesoriów pastwiskowych oraz rozwój populacji owcy olkuskiej (rasy rodzimej objętej ochroną zasobów genetycznych) – przez tworzenie nowych stad.

 

 

EkoFundusz

Tytuł projektu: „Czynna Ochrona Siedlisk Nieleśnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, finalista XIII edycji konkursu na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt”.

Czas realizacji: 2007-2009

Podstawowym założeniem programu ochrony i odtwarzania muraw kserotermicznych jest rozwój oraz promocja pasterstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

W wyniku projektu zakupione zostały akcesoria służące podniesieniu poziomu prowadzonych czynnych zabiegów ochrony przyrody takich, jak: koszary dla zwierząt, ogrodzenia elektryczne, przyczepa kempingowa dla osób nadzorujących wypas. Finansowane jest także odsłanianie muraw kserotermicznych i naskalnych, prowadzenie wypasu (rezerwat Góra Zborów i inne miejsca, w tym Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie), zakup owiec olkuskich dla rolników zainteresowanych pasterstwem oraz szkolenia dla rolników i działania promujące ten typ ochrony krajobrazu i bioróżnorodności.

 

 

Owca Plus

Tytuł projektu: „Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus”

Czas realizacji: 2008 - 2009 r.

Podstawowym założeniem programu „OWCA Plus” jest odtworzenie oraz promocja pasterstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ma temu służyć budowa zagrody edukacyjnej, w której oprócz funkcji dydaktycznych miałaby miejsce także degustacja wyrobów pochodzenia owczego i koziego. W ramach projektu „Jurajski Park Ekologiczny – Ostańce Kroczyckie i Podlesickie”. TMZZ m.in. urządził ścieżkę dydaktyczną wokół rezerwatu Góra Zborów. Jednym z elementów ścieżki dydaktycznej jest zagroda edukacyjna budowana z funduszy programu „OWCA Plus”. W celu odtworzenia wypasu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej niezbędne są zabiegi związane z koszeniem oraz wycinaniem powierzchni leśnych na stokach nasłonecznionych. Realizację tego zadania mają zapewnić środki z fundacji EkoFundusz. Na tych terenach jest prowadzony wypas, do którego TMZZ dopłaca rolnikom 150 zł rocznie do matki zarejestrowanej w ARiMR.

 

 

Fundusz Norweski

Tytuł projektu: „Ekologiczny Park Jurajski – Ostańce Kroczyckie i Podlesickie” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Komponent 2 – Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój; Obszar tematyczny - Proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego.

Projekt realizowany był od lutego do grudnia 2008 r. wraz z partnerami (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Bergen – Norwegia, Sołectwo Podlesice).

Poprzez projekt na obszarze projektowym podjęliśmy realizację następujących celów:

 • wskazać mieszkańcom potencjalne pomosty między ochroną środowiska, gospodarką a ich stopą życia;
 • opracować metodę oceny stopnia wdrażania zasad ekorozwoju przez instytucje lokalne i regionalne;
 • prowadzić edukację mieszkańców w zakresie współdziałania z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi w podejmowaniu decyzji mających wpływ na rozwój gospodarczy regionu z jednoczesnym zachowaniem posiadanych walorów środowiska;
 • promować tworzenie lokalnych programów rozwoju turystyki przyjaznej środowisku m.in. w oparciu o istniejący (niekiedy ukryty) potencjał walorów naturalnych dotychczasowych terenów poprzemysłowych;
 • wskazać możliwości wykorzystania doświadczeń i rozwiązań związanych z ekorozwojem i działaniami proekologicznymi państw partnerskich z UE.
 • utworzyć ścieżkę edukacyjną.

Celem projektu jest więc zainicjowanie działań zmierzających do rozwiązania przedstawionych problemów poprzez konkretne działania. Dlatego poszczególnym celom podporządkowaliśmy działania podejmowane w projekcie.

 1. Promocja Jury – poprzez przewodnik oraz stronę internetową.
 2. Integracja działań pomiędzy podmiotami – poprzez konferencję i analizę
 3. Ochrona krajobrazu i bioróżnorodności i edukacja przyrodnicza – analiza oraz ścieżka dydaktyczna.
 4. Pozyskanie wiedzy i wymiana doświadczeń – konferencja zwłaszcza dzięki współpracy z Uniwersytetem w Bergen
 5. Uatrakcyjnianie oferty turystycznej – ścieżka dydaktyczna, poszerzenie oferty podmiotów usługowych już funkcjonujących oraz nowo powstających o wypracowane formy turystyki, wpisujące się w koncepcję zrównoważonego rozwoju regionu
 6. Opracowanie koncepcji udostępnienia turystycznego rezerwatu przyrody Góry Zborów
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój